Tia Sang Telecom Co., LtdYouTubeYouTubeFacebook
Go on Top

Hướng dẫn cấu hình Camera xem qua mạng miễn phí

Hướng dẫn cấu hình Camera xem qua mạng miễn phí
Hướng dẫn Cách đăng ký và cấu hình tên miền miễn phí trên đầu ghi Questek. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn nên dùng tên miền DynDNS để đảm bảo tính bảo mật và ổn định cao nhất với chi phí duy trì hợp lý.

1. Cách đăng ký tên miền myq-see.com

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6104iQTD-6604iQTD-6604QTD-6608QTD-6616QV-6716D)
- Vào trang http://myq-see.com

Cài camera xem qua mạng

- Chọn Registration để đăng ký tài khoản mới và điền thông tin đăng ký, ví dụ như sau:

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

 

- Nhấn submit để hoàn tất đăng ký
- Chọn Logon để đăng nhập
-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

- Khi đăng nhập thành công chọn Domain để tạo mới và quản lý tên miền
- Tạo tên miền mới (Chọn Request Domain để tạo mới)

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

- Quản lý tên miền

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

2. Cách đăng ký tên miền cctvdvr.com.tw

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6604iQTD-6604QTD6608iQTD-6608QTD-6616QV-6708DQV-6716D)
-Tải phần mềm
-Chạy chương trình Questek DDNS và điền Tên tài khoản, mật khẩu cho tên miền mới (Tên miền sẽ có dang như sau: tên tài khoản + cctvdvr.com.tw) rồi nhấn nút bên cạnh

 

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

3. Cách đăng ký tên miền i-dvr.net

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6304QTD-6308QTD-6316)
- Xem thông tin tài khoản được dán trên đầu ghi

 

- Dùng tài khoản đăng nhập tại trang http://i-dvr.net

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

- Tạo và quản lý tên miền

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

II. Cách cấu hình tên miền vào đầu ghi

1. Đầu ghi QTD-6104i

- Trên đầu ghi vào Main Menu (Menu chính) -> System (Cài đặt hệ thống) -> NetService (Mạng lưới) -> DDNS

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

- Loại hình DDNS (DDNS type): Chọn server mà bạn có tài khoản (vd: myq-see) oSử dụng (Enable): Check vào để sự dụng server trên
- Tên vùng của máy (Domain): Tên miền mà bạn đang ký tại server
- Tên hộ dung (User name): tên tài khoản bạn đăng ký tại server
- Mật khẩu (Password): mật khẩu tài khoản tại server

2. Đầu ghi QTD-6604i, QTD-6604, QTD-6608, QV-6708D

- Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Network (Mạng) -> DDNS Setup (Cài đặt DDNS)

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

- DDNS: Chọn ON để kích hoạt chức nặng DDNS
- Server: Chọn server mà bạn có tài khoản (Vd: myq-see) oHost Name: tên miền của bạn tạo tại server trên
- User Name: Tài khoản của bạn
- Password: Mật khẩu tài khoản của bạn tại server trên

3. Đầu ghi QV-6716D, QTD-6616

- Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Setup (Cài đặt) -> Network (Mạng) -> DDNS

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

- Enable : check vào để sử dụng DDNS
- Provider: Chọn nhà cung cấp dịch vụ DDNS mà bạn có tài khoản
- User Name: Tên tài khoản của bạn tại nhà cung cấp dịch vụ DDNS oPassword: Mật khẩu tài khoản DDNS
- Domain: Tên miền của bạn đăng ký DDNS

4. Đầu ghi QTD-6304, QTD-6308, QTD-6316

- Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Network (Cài đặt mạng) -> DDNS Setup (Cài đặt DDNS)

-huongdandangkytenmienmienphichodaughicamera-

 
(Nguồn từ internet)

COMBO THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN MAXHUB GIÁ RẺ, HIỆN ĐẠI